Nokia

Founder of the company – Fredrik Idestam, Leo Mechelin.

Information on vintage nokia mobiles.